Geschicht Dippech

1907

Scho fréier goufen et méi kleng an méi grouss Brandkatastrophen. D ‘Leit hun probéiert op eegen Fauscht d´Flamen ze läschen, wat hinnen net ëmmer gegléckt ass. Sou sinn déi éischt Pompjees-Corpsen gegrënnt ginn, mat Spezialisten, déi bei Bränn zur Hëllef geruff ginn sinn.
Den 9. Juni 1907 hunn 22 jonk Männer, déi 1905 schonn d’Museksgesellschaft "Fanfare Dippech" gegrënnt haten, d‘Fräiwëlleg Pompjeeën vun Dippech gegrënnt.

 

Folgend Männer haten sech zesummen fonnt:
Léon Goedgen, J-P. Schmit, J.N. Nilles, Jos Felten, Henri Felten, J.B. Berens, Nic Hummer, Math. Hummer, Michel Haas, J.-P. Gindt, J.-P. Behm, Alph. Witry, Nic Schmit, Pierre Demuth, Gust Kipgen, Dom. Grasser, Nic Grund. J.J. Witry, Dom. Gindt, Ferd Wester, Math. Back und F. Gindt.

Éischten Comité

Den éischten Comité vun deemools war:
Jacques Witry, President
Léon Goedgen, Vize-President / Kommandant
Joseph Felten, Secrétaire
J.-P. Schmit, Caissier

Den éischte Fändel gouf sech schonn 1907 ugeschaaft, sou wéi d ‘Uniformen mat den Säbelen fir d‘Offizéier, Signaltrompetten a.s.w.

 

Sou sinn an en puer Joer gläich 2 Fändelen ageweit ginn: deen een 1905 fir d‘Musek an deen zweeten 1907 fir d‘Pompjeeën. D‘Giedel war déi zwou Kéieren d‘Joffer Marguerite Jung (Scharlett´s Gréidt). Déi zwee Fändelen besëtzen d‘Pompjeeën haut nach. Kuerz no der Grënnung krut den Corps säin eegent Lokal, an deem ënner anerem och Theater gespillt gouf.

 

Fir bei de Bränn schnell Hëllef leeschten ze kennen, ass 1916 een vun Hand gezunnenen Schlauchwon kaf ginn. Standrouer, Hydrantenschlëssel, Schläich, Lanzen, Luuchten, Pioschen, a.s.w, hunn zur Ausrüstung vun deem klengen Won gehéiert. Nach haut gehéiert dësen Schlauchwon mam Material den Dippecher Pompjeeën.

2007

Am Festivitéitsjoer zum 100.ten Anniversaire, 2007, goufen am Januar op der Generalversammlung Neiwalen vum Comité ofgehal:
Patrick Johanns - Kommandant
Pierre Witry - Enner-Kommandant, Caissier an Jugendleeder
Bob Fischer - Sektiouns-Chef an Secrétaire
Guy Muller - Sektiouns-Chef
Serge Klein - Jugendleeder-adjoint
Luc Eyschen - Jugendleeder-adjoint
Jeannot Grasser - Bäisëtzenden
Nick Gengler - Bäisëtzenden
Philip Klein – Bäisëtzenden


 

Matt 32 aktive Memberen, dovun 2 Jugendpompjeeën an 8 Pompjeeën iwwer 65 Joer, huet den Dippecher Corps zu deem Zäitpunkt eng gudd ausgebilten an motivéiert Équipë am Diingscht vun den Awunner aus der Gemeng Dippech.

 

2014

D ‘Joer 2014 war dunn dat lescht Joer fir Fräiwëlleg Pompjeeën Dippech. D’Arbechten um neien Sprëtzenhaus fir Pompjeeën aus der Gemeng Dippech hun ugefangen. Soumat war d’Fusion vun den 2 Corpsen aus der Gemeng Dippech, déi schonn säit etlechen Joeren zesummen als  Service d’Incendie et de Sauvetage an eiser Gemeng funktionéiren, just nach um Pabeier festzehalen. Dippecher Pompjeeën kucken soumat no 107 Joer op eng erfollegräich Vergaangenheet zeréck, an deeër sie ville Leit hëllefen konnten.

 

 

Den leschten Comité vun den Dippecher Pompjeeën:
Patrick Johanns - Kommandant
Pierre Witry - Enner-Kommandant  an Jugendleeder
Bob Fischer - Sektiouns-chef an Secrétaire
Philip Klein – Caissier
Margot Thein - Jugendleeder-adjoint
Guy Muller - Bäisetzenden
Luc Eyschen – Bäisetzenden
Jeannot Grasser - Bäisëtzenden
Nick Gengler - Bäisëtzenden

 

Säit dem 01.01.2015 ass et offiziell, déi zwee Pompjees Corpsen aus der Gemeng Dippech hunn fusionéiert!
Mat dëser Fusioun kuck deen neien Corps "Fräiwëlleg Pompjeeën Gemeng Dippech" op deen zukënftege Bau, deen net méi spéit ewéi am Joer 2015 nach soll bezunn ginn. Den éischten Comité vum neien Corps setzt sech zesummen aus :
Patrick Johanns - Kommandant
Bob Fischer - Enner-Kommandant
Pierre Witry - Sektiouns-Chef
Sven Jung - Jugendleeder
Margot Thein - Jugendleeder-adjoint
Krack Claude – Secretaire
Dany Jungers - Caissier
Nick Gengler - Bäisëtzenden
Sam Schaul - Bäisëtzenden

2015

Den “Centre d’Incendie et de Secours Dippach” och nach CISDipp genannt, kann domat seng zukünfteg Aufgaben mat Motivatioun ugoën.

Asätz

24
Feb
Schouweiler
Datum: 24. Februar 2020
Falschen Alarm an enger Residenz

Facebook